Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs bedoeld?

In ons onderwijs gaan wij uit van de totale ontwikkeling van de leerling: Deze totaalontwikkeling bestaat uit kwalificatie, socialisatie en personificatie.

Kwalificatie

Wij bieden een leerstof aanbod afgestemd op de individuele leerbehoefte van de leerling. De leerling cognitief laten ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau en dat niveau vasthouden. De inhoud hiervan is gebaseerd op het landelijke doelgroepenmodel en bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Socialisatie

Kwalificatie kan niet plaatsvinden zonder socialisatie. Om te kunnen ervaren en te kunnen ontwikkelen heeft een leerling sociale interacties nodig (contacten met anderen) en sociale vaardigheden om te kunnen communiceren. De arbeidscompetenties worden daarom aangeboden vanaf de onderbouw in leerjaar 1.

Personificatie

Betrokkenheid bij het eigen leerproces vergroot de leeropbrengst.
Ook hierbij stellen wij iedere leerling de drie vragen:

  • Wie ben je?
  • Wat kun je?
  • Wat wil je?

De antwoorden op deze vragen zijn een ontdekkingsreis die we vorm en inhoud geven binnen thematisch onderwijs. Hiervoor is een goede samenwerking met de ouder/verzorger en direct betrokkenen belangrijk. Vanuit het individuele LACCS-plan bespreken we dit met elkaar. LACCS staat voor Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende vrijetijdsbesteding.

Nieuwe start / thuiszitters

Leerlingen mogen bij ons een nieuwe start maken. Ervaren dat school ‘leuk en leerzaam’ kan zijn vinden wij belangrijk. Eigenwaarde vergroten door succes. Dat is onze kracht en maakt dat thuiszitters bij ons weer naar school gaan. Zien en gezien worden en kijken naar wat werkt. Dat is wat wij doen.

Kleine klassen

De klassen in het vso bestaan uit gemiddeld 13 leerlingen. De Onderwijszorggroep bestaat uit gemiddeld 8 leerlingen en richt zich op leerlingen met een meervoudige beperking.
De groepsleerkracht geeft de theorielessen. De praktijkleerkracht geeft de praktijklessen.
Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht en klassenassistent. Daarnaast kan er een assistent in de groep aanwezig zijn voor het bieden van Zorg in onderwijs of begeleiding in onderwijs.

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur hebben een vaste plek binnen ons onderwijs. Wekelijks volgen alle leerlingen bewegingsonderwijs. Wij nemen deel aan landelijke sportprogramma’s om leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van vrijetijdbesteding. Aansluiting vinden bij een vereniging in de buurt kan onder begeleiding van de school. Wij bieden diverse expressievakken aan en bezoeken culturele activiteiten buiten de school. Wij zijn gecertificeerd als kunst- en cultuurschool.

Leren en werken in het echt

Werken in de praktijk neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Daarnaast kunnen onze leerlingen theorie- en branchecertificaten halen.

  • In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) bieden we naast de theorielessen ook veel praktijkvakken aan.
  • In de midden- en bovenbouw (leerjaar 3 t/m 6) worden de leerlingen opgeleid richting werk. Ze lopen interne stages, Leren-Op-Locatie stage en externe stage. De arbeidscompetenties zijn leerinhouden van deze stages.